Karty parkingowe


Zasady wydawania kart parkingowych

  1. Informacje ogólne

Od dnia lipca 2014r. ,na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. zmianie ustawy- Prawo ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z2013r.poz.1446),zmianie ulegajązasadywydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartęparkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu dospraw orzekania niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludnościi dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Ważne:Oddnia1lipca2014r.opłatazawydaniekartyparkingowejwynosi21zł.Dopierooddnia4stycznia2016r.wrazzopłatązakartęparkingowąbędziepobieranaopłataewidencyjna.

 

  1. Ważność dotychczas wydanych kart parkingowych

Kartyparkingowewydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważnośćdo dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 lipca 2015 r. swoją ważność.

Uwaga: Jeżeli karta parkingowa została wydana przed dniem 1 lipca 2014 r. bezterminowo to utraci swoją ważność z dniem 1 lipca 2015 r. Podobnie gdy została wydana na czas określony np. do dnia 31 grudnia 2014 r.
Jeżeli natomiast została wydana na czas określony np. do dnia 15 listopada 2014 r. to utraci swoją ważność z tą datą.

 

  1. Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:
1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawnościmającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życiamającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważnośćdo dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

Osobyniepełnosprawnewstopniuznacznymoddnia1lipca2014r.uzyskająkartęparkingowąnapodstawiewydanegooddnia1lipca2014r.orzeczeniaostopniuniepełnosprawnościalboorzeczeniaowskazaniachdoulg
iuprawnień,zawierającegowskazaniewzakresiekartyparkingowej.

Ważne:Wskazaniedokartyparkingowejworzeczeniuoznacznymstopniuniepełnosprawnościniejestuzależnioneodsymboluprzyczynyniepełnosprawnościalewyłącznieodtego,żeosobaniepełnosprawnamaznacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga:Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame
z posiadaniem znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się.

Wyjątek: Ustawodawca przewidział odstępstwo od zasady, zgodnie z którą karta parkingowa od dnia 1 lipca 2014 r. przysługuje na podstawie orzeczenia
o znacznym stopniu niepełnosprawności wydawanego także od 1 lipca 2014 r. Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O(chorobynarząduwzroku),05-R(upośledzenienarząduruchu)lub10-N(chorobaneurologiczna).Osobyposiadającetegorodzajuorzeczeniauzyskająkartęparkingowąbezkoniecznościponownegoorzekaniasię-napodstawiedotychczasowegoorzeczenia,jeżelizawieraonowskazaniedokartyparkingowej.

Osobyniepełnosprawnewstopniuumiarkowanymoddnia1lipca2014r.uzyskająkartęparkingowąnapodstawiewydanegooddnia
1lipca2014r.orzeczeniaostopniuniepełnosprawnościalboorzeczenia
owskazaniachdoulgiuprawnień,zawierającegowskazaniewzakresiekartyparkingowej.

Ważne:Wskazaniedokartyparkingowejworzeczeniuoumiarkowanymstopniuniepełnosprawnościjestuzależnioneodsymboluprzyczynyniepełnosprawnościitego,żeosobaniepełnosprawnamaznacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga:Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O(chorobynarząduwzroku),05-R(upośledzenienarząduruchu)lub10-N(chorobaneurologiczna).

Osobyniepełnosprawne,którenieukończyły16rokużyciaoddnia
1lipca2014r.uzyskająkartęparkingowąnapodstawiewydanegooddnia
1lipca2014r.orzeczeniaoniepełnosprawnościzawierającegowskazanie
wzakresiekartyparkingowej.Uwaga:Wprzypadkutychosóbwskazaniedokartyparkingowejniejestuzależnioneodsymboluprzyczynyniepełnosprawnościalewyłącznieodtego,żedzieckomaznacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka. Jeżeli zatem to wiek dziecka
w chwili orzekania powoduje, że ma ono trudności w poruszaniu się, nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej. Oddnia1lipca2014r.kartaparkingowawydawanajestwyłącznienaczasokreślony.Kartaparkingowawydawanajestnaokresważnościorzeczeniajednakniedłużejniżnaokres5lat.Uwaga:Jeżeliorzeczenieuprawniającedokartyparkingowejzostałowydanenaczasnieokreślony(bezterminowo)albonaokresdłuższyniż5lattoitakkartaparkingowazostaniewydanawyłącznienaokres5latoddniajejwydania.Jeżeliorzeczeniepodniu1lipcazostaniewydanenaczasnieokreślonytokartaparkingowastraciswojąważnośćpo5latach.Alewtymprzypadkuabyuzyskaćkolejnąkartęwystarczyzłożeniewnioskuojejwydanie,niebędziepotrzebnenoweorzeczenie.

Ważne:Oddnia1lipca2014r.kartęparkingowąumieszczasięzaprzedniąszybąpojazdusamochodowego,ajeślipojazdnieposiadaprzedniejszyby-wwidocznymmiejscuwprzedniejczęścipojazdu,wsposóbeksponującywidocznezabezpieczeniakartyorazumożliwiającyodczytaniejejnumeruidatyważności.

  1. Karta parkingowa dla placówek

Kartęparkingowąwydajesięplacówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.

 

  1. Tryb wydawania karty parkingowej

Kartęparkingowąwydajesięnawniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki (wzórwniosku).

Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności
i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Osobaniepełnosprawnaskładawniosekosobiście z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

 

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę.

Uwaga:W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

We wniosku, w miejscu oznaczonym jako "wzór podpisu", osoba niepełnosprawna składa wzór podpisu, z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo;

3) osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu.

W przypadku osoby która nie ukończyła 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, a także osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu oraz wniosku placówki miejsce oznaczone we wniosku jako "wzór podpisu" pozostawia się niewypełnione.

Ważne: Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;

2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

3) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

 

Ważne: Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem,
że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

 

Uwaga: Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub
o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

 

Do wniosku placówki dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

2) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

1) posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;

2) prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

Ważne: Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

 

Uwaga: W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę niepełnosprawną lub placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Ważne: Pobezskutecznymupływieterminunauzupełnieniewnioskuwniosekpozostawiasiębezrozpoznania.

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz
z uzasadnieniem. Uwaga: Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest czynnością materialno - techniczną i de facto konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej

 

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Ważne:Przewodniczącyzespołumawterminie30dnipoinformowaćodaciewydaniakartyaniewydaćkartęwtymterminie.

 

Przewodniczący zespołu, po uzupełnieniu blankietu karty parkingowej
o informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej lub placówki, daty ważności karty parkingowej, jej numeru oraz nazwy organu wydającego tę kartę dokonuje zabezpieczenia tej karty poprzez naniesienie hologramu i laminowanie.

Ważne: Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

Kartę parkingową wydaną:

1) osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

2) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,

3) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd

- po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie
do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

 

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość
i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu ul. Mazowieckiego 7

KARTA PARKINGOWA 21zł

Wpłaty należy dokonać na konto

          POWIAT RADOMSKI

38 1600 1462 1839 9265 3000 0005

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Edyta Mędrzecka
email: zoon@spradom.eu tel.:48 3815067 fax: superadmin
, w dniu:  09‑07‑2014 13:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Edyta Mędrzecka
email: zoon@spradom.eu tel.:48 3815067 fax: superadmin
, w dniu:  09‑07‑2014 13:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2020 11:24:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie